Základní informace

Stručný obsah projektu:

Obsahem projektu je modernizace bakalářského studijního oboru Silniční a městská automobilová doprava, který
představuje studijní obor setkávající se s největším zájmem uchazečů o studium, a tudíž je i oborem s největším
počtem studujících na Technické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Tento studijní obor byl založen v
roce 1993 na základě společenské poptávky po nových oborech. V současné době je zapotřebí tento obor
modernizovat tak, aby odpovídal současným trendům v oblasti automobilové dopravy. Jedná se o jediný studijní
obor přednášený na území hlavního města Prahy, ale je možné tvrdit i v celé ČR, který je zaměřen jak na
problematiku automobilové dopravy jako celku, tak i na dílčí oblasti jako jsou: teorie a konstrukce motorových
vozidel, spalovací motory, motorová paliva a maziva, ekologie dopravy, bezpečnost dopravy, dopravní
inženýrství, logistika, telematika, uplatnění meteorologie v dopravě, ergonomie vozidel a ekonomika dopravy.

Cílem modernizace výuky bude posílení míry vzdělanosti v oblastech ekologických aspektů motorových vozidel,
bezpečnosti dopravy a organizace dopravy ve velkých městech. U studentů budou rozvíjeny znalosti o
problematice dopravy z pohledu trvale udržitelného rozvoje. Dalším směrem, kterým se bude modernizace výuky
ubírat, bude větší návaznost vyučované problematiky na potřeby praxe.

Hlavní část řešení projektu bude spočívat ve vytvoření elektronických podkladů pro přednášky a cvičení. Další
část bude tvořit modernizace laboratorních učeben. Do projektu bude také zařazena i praxe studentů u
významného partnera v oblasti automobilového výzkumu. V neposlední řadě dojde i ke zvýšení kvalifikace
akademických pracovníků.

Začátek realizace projektu je plánován na 1. 1. 2012. Od tohoto data se začnou připravovat nové elektronické
podpůrné materiály pro studium, které budou průběžně zapojovány do výuky tak, aby poslední dva semestry
výuky plně probíhaly s využitím nových podkladů.