Studijní obor Silniční a městská automobilová doprava

Praha, jako jedna z evropských metropolí, je zatížena ekologickými dopady silniční dopravy. Pro jejich eliminaci
je nutné mít dostatečný počet kvalitně vzdělaných lidí komplexně zaměřených na problematiku trvale udržitelné
silniční dopravy.

Studijní obor Silniční a městská automobilová doprava vyučovaný na Technické fakultě České zemědělské
univerzity v Praze je jediný studijní program na území hlavního města Prahy, který je komplexně zaměřen na tuto
problematiku. Studenti získávají souhrnné znalosti z problematiky eliminace negativních dopadů dopravy na
kvalitu života. Předměty jsou zaměřeny jednak na problematiku spalovacích motorů, vozidlových mechanizmů,
ekologických aspektů provozu silničních prostředků, bezpečnosti dopravy, v neposlední řadě také na dopravní
inženýrství, telematika, uplatnění meteorologie v dopravě, řízení dopravy a ekonomika dopravy.

Jelikož tento studijní obor vznikl již v roce 1993 a problematika silniční dopravy je relativně rychle se vyvíjející
oblast, je nutné přistoupit k zásadní modernizaci studijního oboru. Mají-li být negativní dopady silniční dopravy
efektivně eliminovány, je nutné, aby studenti získali nejnovější znalosti a uměli tyto znalosti aplikovat do praxe.
Projekt je cíleně zaměřen na studenty vysokých škol, protože pouze kvalitní znalosti přenesené těmito studenty
do praxe mohou znamenat rychlé zlepšení v komplexní problematice silniční dopravy. Nestačí se zaměřit pouze
na zlepšení situace v jedné úzké oblasti, ale relativně široká oblast působnosti absolventů tohoto oboru zaručuje
vhodný přístup k řešení problematiky spojené s ekologickými dopady dopravy. V konkrétní podobě se projekt
dotkne přibližně 500 studentů, kteří v tříletém cyklu studují obor Silniční a městská automobilová doprava.
Inovativnost projektu spočívá v komplexnosti pojetí problematiky dopadů dopravy na život ve velkých městech a
jejich okolí, čímž se liší od ostatních projektů.

Úspěšné zakončení projektu představuje vznik moderního studijního oboru, který bude prohlubovat vzdělání v
aktuální problematice dopravy z pohledu trvale udržitelného rozvoje. Na základě stávajících zkušeností lze
předpokládat, že bude stále stoupat zájem o tento studijní obor jak ze strany studentů, tak ze strany
zaměstnavatelů. Dále lze usuzovat, že znalosti řešitelského kolektivu získané při komplexní modernizaci
studijního oboru budou dále rozvíjeny a studijní obor tak bude vždy odpovídat současným požadavkům na výuku.